Евро-проект обучи родни доброволци да опазват редките ни растения

За три от 125-те Важни места за растенията в България 2012-та беше една добра година. Създадени бяха групи от  доброволци, които познават своите места и редките видове растения в тях, следят състоянието им и провеждат практически дейности за опазването им. Това се случи благодарение на проект, осъществен в България от Ботаническата градина при Българската академия на науките, като партньор на международната организация Плантлайф Интернешънъл.

Проектът „Природни мрежи за местата и хората”, финансиран от програма „Европа за гражданите” на Европейския съюз, включва дейности за опазване и популяризиране на важни места за растенията в пет европейски страни, три от тях в Югоизточна Европа. В България бяха избрани местата: „Габарево – Елака” (влажни ливади и елшови гори край с. Габарево, община Павел баня), „Таушан тепе” (хълмове със степна растителност и храсталаци край с. Невша, община Ветрино) и „Чепън – Драгоман” (обширна карстова територия в общините Драгоман, Костинброд, Сливница и Годеч).

През 2012 г. във всяко от тези места бяха привлечени доброволци за дейности за подпомагане на редките видове и важните местообитания. Водачите на доброволческите групи преминаха обучение във Великобритания и Холандия. В районите на проекта бяха създадени информационни материали, проведоха се екскурзии с водач-специалист и събития за запознаване на обществеността от близките населени места с разнообразието и значението на дивите растения. На отделни семинари бяха обсъдени българските и европейските закони и програми, които подпомагат опазването на природата.

С помощта на доброволците във важното място за растенията „Таушан тепе” бяха проведени наблюдения на целевите видове растения янкиева метличина (Centaurea jankae) и червено усойниче (Echium russicum). Почистена беше пътека сред храсталаците от драка за създаване на достъп до билото на хълма. Поставена беше информационна табела.

Във важно място за растенията „Габарево – Елака” бяха направени наблюдения на редкия вид калописиев дланокоренник (Dactylorhiza kalopissii), организирано бе почистване от храсти на горската полянка, на която се е срещала орхидеята липарис (Liparis loeselii), поставена бе информационна табела в с. Габарево.

Във важно място за растенията „Чепън – Драгоман” бе извършено картиране на орхидеята змийско езиче (Himantoglossum caprinum) и мониторинг на водното насекомоядно растение алдрованда (Aldrovanda vesiculosa), организирано бе почистване от тръстика, камъш и папур на част от Драгоманското блато, възстановяване на част от дървена пътека през блатото, и изнасяне на окосена трева от ливада край с. Бучин проход – находище на редки видове растения.

Екипът натрупа опит в отношенията с местните хора и власти. В трите района на действие на проекта деца и възрастни с интерес научаваха за редките видове растения, живеещи близо до тях, и се отнасяха към близките им важни места за растенията с любов и загриженост, участваха в доброволческите акции. Това дава надежда, че започналите дейности за опазване на местата ще продължат и занапред, но същевременно е ясна необходимостта от продължаване на сътрудничеството с експерти, както и нуждата от финансова подкрепа за дейностите.

В края на проекта на международна среща в гр. Павел баня участници в проекта от шест страни (Великобритания, Холандия, Румъния, Македония, Черна гора и България) споделиха опита си от работата с доброволци в полза на природата и планираха следващи стъпки.

Като награда за усилията на всички доброволци и природозащитници в края на октомври 2012 г. дойде излизането от печат на дългоочаквания сборник „Важни места за растенията в България”. Издаването му е подпомогнато от Фонд „Научни изследвания” при Министерство на образованието, младежта и науката и от Плантлайф Интернешънъл. На 469 страници, с многобройни илюстрации, успоредно на български и английски език, книгата представя природозащитния подход за опазване на растенията и всичките 125 важни места за растенията в България. Изданието е придружено от компакт диск с допълнителна информация и снимки.

България застава зад позицията на ЕС пред конференцията за климата в Доха

Тази седмица правителството одобри проекта на изменение на Анекс Б от Протокола от Киото като основа за водене на преговори и упълномощи министъра на околната среда и водите да проведе преговорите по време на 18-ата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата. Тя ще се проведе тази година в Доха, Катар.

По време на конференцията министрите ще участват в политически дискусии в търсене на компромиси за решения и напредък по основните въпроси по бъдещото глобално споразумение за справяне с последствията и предотвратяване на изменението на климата. Една от основните тези за обсъждане е свързана с амбициозни ангажименти от всички развити икономики за намаляване на емисиите. Това е нужно, за да се гарантира ограничаване на глобалното затопляне до 2 градуса по Целзий спрямо прединдустриалните нива. Обособените до момента три варианта за изменение на Протокола от Киото предвиждат ангажименти за намаляване на емисиите на парникови газове с различен размер на количествено ограничаване.

За да придобият правна сила поетите от държавите ангажименти за втория период на задължения по Протокола от Киото, е необходимо изменение на Анекс Б от Протокола, където в табличен вид са представени количествените задължения на страните за ограничаване на емисиите.

Позицията на България, както и тази на ЕС, е че държавите-членки ще поемат такива количествени задължения, каквито са приети в законодателния пакет „Климат-Енергетика”. Страната ни ще отстоява позицията си за запазване на 1988 г. като година, спрямо която да бъдат изчислени количествените задължения за намаляване на емисиите (базова година) – предимство, предоставено на България с Протокола от Киото в качеството й на страна с икономика в преход.

Според запознати, позицията на България, която стои зад решенията на Европа, изразява липсата на собствена позиция и на воля за постигане на по-голям напредък в опазването на природата.

ЕК очерта пътя на Европа към благосъстояние в рамките на ресурсите на планетата

Европейската комисия представи предложение за програма за действие за околната среда (ПДОС), която да направлява политиката на ЕС в областта на околната среда до 2020 г. Комисията прави предложения, насочени към

 • опазване на природата,
 • стимулиране на устойчив растеж,
 • създаване на нови работни места,
 • очертаване на пътя на Европа към благосъстояние и здраве

и всичко това в рамките на ограниченията на планетата. Предложенията идват скоро след отправените препоръки на Комисията за растеж в краткосрочен план, които подчертават необходимостта да се осигури не само растеж днес, но също така и в бъдеще.

Конкретните стъпки, които трябва да бъдат предприети, включват

 • постепенно премахване на вредните за околната среда субсидии,
 • преминаване от данъчно облагане на труда към данъчно облагане на замърсяването,
 • изготвяне на споразумения за партньорство между държавите членки и Комисията относно изпълнението на законодателството на ЕС в областта на околната среда,
 • разработване на система за проследяване на разходите, свързани с околната среда в бюджета на ЕС.

„Новата програма за действие очертава пътя, който трябва да поеме Европа, за да се превърне в място, където хората живеят в безопасна и здравословна околна среда, където икономическият напредък се основава на устойчива, екологосъобразна икономика и където е постигната екологична устойчивост,“ обясни европейският комисар по въпросите на околната среда Янез Поточник.

„Не можем да чакаме да излезем от икономическата криза и едва тогава да вземем мерки за преодоляване на кризите, свързани с ресурсите, околната среда и климата, – категорично заяви европейският комисар за действията в областта на климата Кони Хедегор. – Ние трябва да разгледаме всички тези въпроси едновременно и следователно да включим проблемите, свързани с климата и околната среда във всички наши политики. Тази стратегия предоставя на предприятията и на политиците дългосрочна позиция, която ни е особено необходима за извършване на прехода към устойчиво нисковъглеродно общество в Европа.“

Програма за действие

В програмата за действие Комисията определя девет приоритетни цели, включително:

 •     Опазване на природата и укрепване на екологичната устойчивост
 •     Засилване на устойчивия растеж, свързан с ниски емисии на въглерод и ефективно използване на ресурсите, и
 •     Ефективно преодоляване на заплахите за здравето, свързани с околната среда.

С Програмата се определя рамка, която да подпомогне осъществяването на тези цели чрез, наред с другото, по-добро прилагане на екологичното право на ЕС, използване на последните достижения на науката, осигуряване на необходимите инвестиции в подкрепа на околната среда и политика в областта на изменението на климата, както и подобряване на начина, по който екологичните съображения и изисквания са отразени в други политики.

Програмата има за цел и да даде тласък на усилията в помощ на по-добрата устойчивост на развитието на европейските градове и да подобри способността на ЕС да отговаря на регионалните и глобалните предизвикателства в областта на околната среда и климата.

Кога?

Предложението на Комисията ще бъде разгледано от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз. След като бъде съгласувана, новата програма ще бъде отразена в правото на ЕС.

Нант стана европейска зелена столица 2013

На церемония в Брюксел снощи френският град Нант, шестият по големина град на Франция, грабна титлата Европейска зелена столица на годината за 2013. Нант пое лидерската корона от Витория-Гастейс в Испания.

Нант бе удостоен със званието Европейска зелена столица 2013 след интензивна конкуренция с градове от цяла Европа през 2010 г.

„Поздравявам Нант за титлата Европейска зелена столица 2013 – титла, която носи със себе си и голяма отговорност, – каза еврокомисарят по околната среда Янез Поточник. – Наградата отличава най-добрите практики в опазването на околната среда, включително в областта на местния принос за устойчив транспорт и устойчиво използването на земята, зелените градски зони, потреблението на вода, както и борбата срещу глобалното изменение на климата“.

Нант има много „зелени“ качества, който му помогнаха да спечели титлата. Например:

 • Всеки човек в Нант живее в рамките на 300 метра от зелени площи
 • Налице са по 57 кв. м.  зелени площи на човек
 • Има 100 000 дървета в града
 • 15% от жителите използват обществения транспорт ежедневно
 • Нант има амбициозен план за действия за намаляване на емисиите на CO2 с 30% на глава от населението до 2020 г. в сравнение с нивата от 2003 г.
 • 60% от земята в Нант е селскостопанска или зелена площ
 • В града има четири зони от мрежата Натура 2000 и 33 природни зони за опазване на цветя, фауна или друг вид екология

Нант се гордее и със своята пътуваща изложба, наречена A?roflorale II. Изложбата, която ще обиколи европейските градове през 2013 г., представлява шоу, наречено „растителна експедиция“, която ще разкрие приноса на Нант за най-добрите практики в опазването на околната среда и ще повиши осведомеността за Европейската награда за зелена столица посредством биологични експерименти и открития.

Нант също така има богат календар от събития, чрез които да сподели своя опит със света и да отпразнува постиженията на града. Календарът включва 5-тия световен форум по правата на човека, озаглавен “Устойчиво развитие / правата на човека: обща борба?” (май 2013 г.); десетата глобална конференция Ecocity (септември 2013 г.) и на третата среща на страните, подписали пакта от Мексико.

Органични фотоволтаици върху стоманa!

ThyssenKrupp Steel може да е познато име от асансьорите, в които се возим, но знаете ли, че се занимават и с фотоволтаика? Е, не буквално.

ThyssenKrupp Steel Европа и Solliance (ECN, IMEC, TNO, Холст Cenre TU/e, Forschungszentrum J?lich) си подадоха ръце за партньорство за съвместна научноизследователска програма относно органичните фотоволтаици.

Solliance е съюз за научни изследвания и развитие в областта на тънкослойните фотоволтаични системи в област ELAT  (триъгълника Айндховен-Льовен-Аахен). Производителят на плоски стоманени продукти с покритие Thyssen Steel Европа вижда голям потенциал за вграждане на органични PV плоскости в стоманените й продукти за употреба в строителството.

Фотоволтаиците могат да бъдат елегантна част от фасадата на една сграда, а не грозно допълнение към нея

Потенциалът на органичните фотоволтаици се крие във факта, че строителният сектор все повече осъзнава нуждата от намаляване на потреблението на енергия в сградите. Един от начините за създаване на енергийно неутрални и енергийно самодостатъчни сгради е да се интегрират възобновяемите енергийни технологии в сградната обвивка. Сградно-интегрираните фотоволтаици – гъвкави панели, които се вграждат във фасадата и покривите още на етап строителство (BIPV) имат това предимство пред останалите фотоволтаични системи, че се сливат с облика на сградата и дори с част от него. Целта на партньорството е да се разработи стоманена лента, от която да се направят панели с органично фотоволтаично покритие още по време на производството.

С интегрирането на органичните PV в плоски стоманени продукти може да се създаде естетично приятен дизайн на чистите продукти – нещо, което липсва на фотоволтаиците, допълнително монтирани върху вече готовите сгради. Вградените органични PV могат да се използват върху покриви и фасади, имайки много по-голяма генерираща площ и увеличавайки обема на екологичната електроенергия.

От научния консорциум приветстваха новия си партньор, а от ThyssenKrupp Steel  посочиха, че органичните PV могат да бъдат интегрирани в производството на стоманени ленти, като цената им се включва в цената на покритието. Партньорството ще ускори създаването на стандартно сградно-интегрирано фотоволтаично решение.

Ford Fusion взе наградата за Зелена кола на годината 2013

Ford Motor Co, която от известно време насам упорито подчертава горивната ефективност на своите модели, за да привлече купувачите на коли, спечели голямата награда за зелена кола на годината за 2013 със своя Fusion, което го прави най-евтиния модел, печелил титлата.

Като цяло екологичните коли се продават трудно заради техните относително високи цени.

Fusion обаче е бюджетен модел и предлага разнообразие от двигатели, каза Рон Коган, редактор на „Журнал на зелените коли“ – изданието, което дава годишната награда, за да даде признание за усилията за намаляване на емисиите. „Моделът спечели благодарение на факта, че предлага широк спектър от възможности за избор“, добави Коган след обявяването на наградата по време на автомобилното изложение в Лос Анджелис в четвъртък.

Автопроизводителят предлага версии на бензин, хибрид и презареждаем хибрид. Колата се отличава със забележителна горивна ефективност с нейните 20 километра на литър гориво, макар че някои списания твърдят, че хибридът може и да не постигне такава ефективност.

Говорителят на Ford Уес Шеруд каза, че компанията ще осигури по-широк кръг възможности за горивна ефективносе с новото си поколение от хибриди, защото тя не иска от водачите да правят компромис по отношение на експлоатационните характеристики на превозното средство.

„Ако искате да карате за максимална икономия на гориво, колата разполага с инструментите за целта. Можете да го направите. Ако искате да карате със 130 км./ч. по магистралата, няма да получите 20 км. на литър“, каза Шеруд.

Всички пет финалисти за наградата са коли, достъпни на масовия пазар, подчертавайки фокуса върху популярните превозни средства при стремежа към повишаване на икономията на гориво, а не само насочването към малки серии специализирани превозни средства.

Финалистите включват Dodge Dart Aero, турбо версия на компактния автомобил на Chrysler Group LLC, както и Mazda CX-5 SkyACTIV. Другите са Toyota Prius и Ford C-Max.

Предишни носители на наградата за зелен автомобил бяха моделът на General Motors – Chevrolet Volt и Honda Motor Co Civic, която работи на природен газ.

Индия официално започва антидъмпингови разследвания на фотоволтаиците от Китай и САЩ

Заетите във фотоволтаичния сектор може би ще запомнят 2012 година с големите съдебни дела между големите световни сили.

Министерството на търговията на Индия стартира официално антидъмпингово разследване на вносните слънчеви панели от Китай, както и на тези от Тайпе, Малайзия и САЩ. Разследванията ще доведат до решение дали да не бъдат въведени мита със задна дата.

Асоциацията на соларните производители е завела делата от името на Indosolar, Jupiter Solar Power и Websol Energy System. Има достатъчно годни доказателства, за да се започне разследване, гласи анонс на Министерството на търговията на Индия. Според изданието pv-magazine, индийските производители са поискали мита в размер на 200%.

Документът на интернет страницата на министерството посочва, че периодът на разследването, предложен от заявителя, е 1 януари 2011 г. до 31 декември 2011. В документа се посочва, обаче, че „за да позволи на властите да направят необходимия анализ въз основа на по-актуализирани данни, органът определя периода на разследването така: 1 януари 2011 г. до 30 юни 2012 г.”. Това значи период от 18 месеца.

Периодът на нанасяне на щети, които това разследване ще търси, обхваща времето между април 2008 г. и март 2009 г., април 2009 г. до март 2010 г., април 2010 г. до март 2011 г. и периода на самото разследване. Освен това документът също така гласи, че има достатъчно годни доказателства, които сочат, че местната промишленост е претърпяла щети в резултат на дъмпингов внос на стоки от страните, които са предмет на разследването.

Индийски пазарни експерти от „BRIDGE TO INDIA“ смятат, че въз основа на предишните антидъмпингови митнически разследвания в Индия най-вероятно ще са нужни 5-6 месеца, преди да бъдат наложени каквито и да е мита. Освен това експертите смятат, че дори въвеждането на антидъмпингово мито няма да има въздействие върху националните соларни проекти в рамките на „Национална соларна мисия“.

GM отваря изследователски център в Китай

General Motors Co представи най-новия си глобален център за изследвания в Китай. Там фирмата се надява да се възползва от големия брой дипломиращи се инженери в страната, за да разработва ново поколение на електрически превозни средства.

Автомобилният пазар в Китай нараства много бързо – той е най-големият в света от 2009 г. насам – и една от основните роли на новия център ще е да гарантира, че изискванията и предпочитанията на потребителите в Китай ще бъдат интегрирани в принципите на разработване на продуктите на GM.

Но новият център в Шанхай ще се грижи не само за автомобилния пазар в Китай. Там ще се разработват набор от технологии и ноу-хау за глобалния пазар. Звеното ще работи заедно с подобни инженерни центрове в Съединените щати, Германия и Южна Корея. “Този център играе важна роля в глобалната научно-изследователска, инженерингова и проектантска мрежа на GM“, заяви Джон Лаукнер, глобален технологичен директор на американската автомобилна фирма.

Решението да позиционира толкова важна изследователска лаборатория именно в Шанхай корпорацията обяснява отчасти с относителното изобилие на инженерни таланти в Китай, който вече произвежда повече учени и инженери от всяка друга страна, каза Джон Ду, директор на новия център. „Има огромен човешки ресурс в Китай, която произвежда повече учени и инженери от САЩ, Япония и Германия, взети заедно“, според Ду.

Китай сега е на първо място в света по брой докторанти и това са таланти, които искаме да привлечем в нашия научно-изследователски център. А не само да разработваме продукти за пазара в Китай.”

Един основен акцент в научните изследвания в центъра ще е съсредоточаването върху новия технологии за така наречената „нова енергия“ – това е китайски израза, обозначаващ сериозна електрическа технология за задвижване на коли, работещи изцяло на електрически батерии, както и презареждаеми хибридни електрически превозни средства.

„Това има смисъл, защото Североизточна Азия – Япония, Южна Корея и Китай – е основен световен център за изследвания в областта на батериите за електрически коли“, според мениджъра.

GM обяви, че до 250 инженери, изследователи и дизайнери ще работят в новопостроения кампус.

 

Евро-проект ще осигури мрежа за обучение за PV изследователи

Нов консорциум от ЕС ще разработи мрежа за обучение на изследователи в областта на фотоволтаиката. Проектът KESTCELLS има общ бюджет от над 3,7 милиона евро. Целта му е да повиши конкурентоспособността на Европа в сферата на съществуващите фотоволтаични технологии.

Кестерит - минерал, богат на мед и цинк с обещаващи за фотоволтаиката свойства

Проектът е част от програмата FP7-PEOPLE на Европейската комисия. Целта му е да разгърне мрежа за интердисциплинарно обучение на изследователи в сферата на усъвършенстваните тънкослойни PV технологии. Проектът ще продължи до август 2016. Екип на Университета в Люксембург, ръководен от проф. Сузане Зибентрит – ръководител на Лабораторията за фотоволтаици, физика изследователско звено – се присъедини към проекта и ще изследва основните полупроводникови свойства на новите материали, използвани в слънчеви клетки.

Материали от типа на кестеритите (сулфидни минерали) имат голям потенциал за развитие на бюджетни тънкослойни PV технологии. KESTCELLS има за цел да надникне в технологиите, които са базирани на кестеритите, и разработването на ефективни процеси. Обединяването на научните изследователи от такова високо ниво ще позволи по-нататъшното развитие на научно-изследователската дейност в сферата на PV технологиите в Европа. Липсата на професионалисти с тези компетенции е идентифицирана като един от основните рискове за бъдещото развитие и укрепване на конкурентноспособния европейски фотоволтаичен сектор.

„Насочени сме към разработването на фотоволтаични технологии, базирани на кестерити – материали, богати на мед и цинк, за да постигнем разходите, ефективността и изискванията за устойчивост за масово производство на слънчеви клетки, необходими за слънчева енергия“, обяснява професор Зибентрит. “С тази мрежа за обучение можем да осигурим на Европа място по пътя към лидерството в слънчевата енергия“.

Дванадесет докторанти и постдокторанти ще бъдат обучени по време на проекта по взаимно допълващи се аспекти, свързани с науките за материалите, усъвършенствани техники за развитие на тънкослойни технологии, техники за усъвършенствано характеризиране и мониторинг на процесите, моделиране и проектиране на устройства, както и аспекти, свързани с въвеждането на иновациите я индустриалните процеси, производствените линии и пазарните анализи.

Изследват енергийното съзнание на работната сила

Нов проект на изследователи в Университета в Нотингам ще проучи нагласите на хората към потреблението на енергия на работното място. Целта на проекта е да намери начини за насърчаване на колегите да работят заедно за намаляване на въглеродния отпечатък на тяхната организация.

Въз основа на техническата експертиза на Института за изследвания на дигиталната икономика Horizon в Нотингам, експерти от Университета в Саутхемптън започват петгодишно изследване, в рамките на което ще се въведат технологии за „енергийно визуализиране“. Те ще позволят на работниците да виждат в буквалния смисъл колко енергия употребяват. Така те биха могли да идентифицират областите, където могат да бъдат направени допълнителни икономии.

“Очевидно у дома имаме финансов стимул да спестяваме енергия,“ казва д-р Алекса Спенс, ръководител на проекта. Освен това налице е и известен екологичен и морален императив, който е личен. „Искаме да видим дали тези стимули са приложими, когато хората отидат на своето работно място и да разберем кои стратегии са най-успешни за насърчаване на хората да се ангажират с намаляване на използваната от тях енергия.“

Изследването се финансира от Съвета за изследвания в инженерните и точните науки EPSRC. Преподаватели оттам ще си сътрудничат с експерти от индустрията за провеждането на „енергиен мониторинг“ в компаниите. Те ще предоставят и решения за енергийна ефективност, за да се намалят разходите на компаниите и тяхното въздействие върху околната среда.

Изследователите ще получат достъп на някои от клиентските бази данни, които да им позволят да разберат какво служителите правят така или иначе за пестене на енергията. Ще се търси и какво може да ги насърчи да бъдат още по-енергийно ефективни. Това е важно, за да могат работодателите да намерят най-добрите начини да мотивират  хората си за допълнителни спестявания.

„Енергията е невидима и ние често не мислим за това, когато започваме да работим – ние не отиваме там с конкретната цел да използваме или пестим енергия, а сме заето с това да мислим за работата си и да я вършим, – казва д-р Спенс. – Ние не плащаме сметката, затова за служителите няма голям стимул да полагат усилия за енергийна ефективност. Предизвикателство е как да се стимулират хората да искат да пестят енергия.“

 

Как да живеем екологично

Небостъргач в Лондон ще бъде построен от отпадъците на своите обитателиНебостъргач в Лондон ще бъде построен от отпадъците на своите

Chartier-Corbasson разкри плановете си изграждането на внушителен... »

Устойчивите сгради са с не повече от 5% по-скъпи от „обикновените“Устойчивите сгради са с не повече от 5% по-скъпи от „обикновените“

Колко по-скъпи са устойчивите сгради от онези, които не попадат в тази... »

Европейска рамка ще осигури сравнимост на еко-показателите на сградитеЕвропейска рамка ще осигури сравнимост на еко-показателите на

Европейската комисия прие серия от нови предложения, които имат за... »

[→YD Recent Posts Widget]

реклама

реклама

Приятели на GreenTech.bg