Нов европейски регламент за дървесината влиза в сила

На 3 март влиза в сила ново законодателство на ЕС за противодействие на търговията с незаконен дървен материал. Новият регламент на ЕС за дървесината ще засегне всеки в търговията с дървен материал. Той забранява пускането на пазара на незаконно добит дървен материал на европейския пазар в усилията за справяне с проблема с незаконната сеч в целия свят.

Незаконната сеч има сериозни икономически, екологични и социални последици: тя е свързана с обезлесяването и промените в климата, може да подкопае усилията и средствата за препитание на законните оператори, а също може да допринесе за конфликти за земя и ресурси.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Новият закон засяга и вноса, и местното производство на дървен материал и изделия от дървен материал. Регламентът обхваща широка гама от продукти – от целулозната и хартиената промишленост до производството на изделия от масивно дърво и подови настилки. Целта е да се въведат процедури за свеждане до минимум на риска от търговия с незаконна дървесина. Всеки, който пуска продукт дървен материал на пазара на ЕС, трябва да приложи “надлежна проверка”, за да гарантира, че дървеният материал, с който търгува, е законно добит. Търговците, които купуват или продават дървен материал и които вече са на пазара, ще са задължени да водят документация и отчетност, така че лесно може да бъде проследено дървото, с което боравят.

Сега операторите трябва да предприемат мери за управление на риска, за да се сведе до минимум рискът от пускане на незаконно добит дървен материал на пазара на ЕС. Има три ключови елемента:

Информация: операторите трябва да имат достъп до информация, описваща продуктите от дървен материал и изделията от дървен материал, страната на добиване, количеството, данни за доставчика и информация в съответствие с националното законодателство.

Оценка на риска: операторите следва да оценят риска от попадане на незаконен дървен материал в тяхната верига за доставки въз основа на информацията, спомената по-горе, и като вземат предвид критериите, посочени в регламента.

Намаляване на риска: когато оценката показва, че има риск от попадане на незаконно добит дървен материал във веригата на доставки, този риск може да бъде намален, като се изисква допълнителна информация и проверка от страна на доставчика.

Евро-съдът санкционира Унгария и Испания заради ЖП транспорта

Съдът на Европейската общност постанови, че Унгария и Испания не са гарантирали наличието на достатъчно разделение между железопътните оператори и управителите на железопътната инфраструктура. Съдът потвърди решението на Европейската комисия да предприеме действия срещу двете страни, но отхвърли две подобни процедури за нарушение срещу Австрия и Германия.

railroad-tracks

В рамките на „Първия железопътен пакет“, приет през 2001 г., таксите за използване на релсови пътища трябва да бъдат определяни независимо от управителя на инфраструктурата, а не от държавата. Управителите на инфраструктурата могат да таксуват само преките разходи за използването на релсите. Съдът на Европейските общности постанови, че тази процедура не е спазена в Испания и Унгария.

В коментар за решенията заместник-председателят на ЕС Сим Калас заяви: „Приветстваме днешното решение на Съда на Европейската общност, с които Съдът подкрепи Комисията и установи, че Унгария и Испания са не са се съобразили със своите задължения по отношение на железопътния транспорт. Съдът ясно е установил, че таксите за достъп до ЖП линиите трябва да се определят самостоятелно от управителя на инфраструктурата, а не от държавата, а също така че управителят на инфраструктурата може да налага такси само за преките разходи за използването на релсите“.

Калас коментира и другите две решения на Съда относно железопътния транспорт, тези по отношение Австрия и Германия. Изводът на съда е, че тези държави-членки са спазили съществуващото законодателство по отношение железопътната инфраструктура и нейното ниво на независимост. „Ние уважаваме тълкуването на Съда на действащото законодателство, но Комисията остава убедена, че е възможно и по-ефективно разделяне между мениджъра на ЖП инфраструктурата мениджър и другите ЖП операции, което е от съществено значение, за да се гарантира недискриминационен достъп за всички оператори на железопътните релси и по този начин да стимулира растеж в железопътния сектор… Комисията наскоро предложи Четвърти пакет за железопътния транспорт, който съдържа мерки, даващи правна сила за нивото на разделение, което е необходимо. Решението не е в конфликт с 4-ти пакет. То само подчертава важността на преминаването към бързо приемане на пакета, за да се гарантира по-нататъшното развитие на иновациите в сектора на железопътния транспорт.“

СТО: повишен риск от рак след ядрената катастрофа във Фукушима

Хората в района, най-силно засегнат от ядрената авария във Фукушима в Япония преди две години, имат леко повишен риск от развитие на някои видове рак, според Световната здравна организация.

„Разбивката на данните въз основа на възраст, пол и близост до централата показват по-висок риск от рак за тези, които се намират в най-замърсените части“, казва д-р Мария Неира, директор на СЗО за общественото здраве и околната среда.

Що се касае до най-замърсения район, оценката на СТО е, че има 70% по-висок от развитие на рак на щитовидната жлеза за жените, които са били изложени на радиационното замърсяване като макли дечица. Щитовидната жлеза е най-сило изложен на риск  орган, защото радиоактивният йод се концентрира именно там, а децата се считат за особено уязвими.

Момче и възрастен мъж след операция от рак на щитовидната жлеза, развит в резултат на радиоактивността след аварията в Чернобил 1986 г.

Момче и възрастен мъж след операция от рак на щитовидната жлеза, развит в резултат на радиоактивността след аварията в Чернобил 1986 г. Снимка: National Geographic

Но експертите успокояват, че общият риск е малък. Излагането на радиация означава, че около 1,25 на всеки 100 момичета в района може да развие рак на щитовидната жлеза – на фона на естествената норма от около 0,75%, казват учените.

Докладът на СЗО оценява, че в най-замърсената територия е налице и 7% по-висок риск от левкемия при мъжете, които са били изложени на радиоактивното замърсяване като деца.Говори се и за 6% по-висок риск от рак на гърдата при жени, изложени на радиацията като бебета.

“Тези проценти представляват относително увеличение над базовите средни норми и не са абсолютнен риск от развитие на рак“, предупреждава СЗО в изявление.

Една трета от аварийните екипи имат повишен риск от рак, казва докладът.

Няма обаче увеличаване на рисковете за здравето за хората извън Япония, казва СТО в 200-те страници на доклада, който се основава на оценка от международни експерти.

Испанската Gamesa отписва 600 млн. евро

Испанският производител на вятърни турбини Gamesa взе решение да отпише 600 милион евро от финансовите си резултати за приключената 2012 г. Това би трябвало да сложи началото на нов период за компанията – началото на оздравителна програма и възстанвояване на рентабилността, очертана в бизнес-плана на дружеството за 2013-2015 г.

„Изравняването на баланса“ на компанията доведе нетните загуби на групата до 659 милиона евро, което е малко по-лошо от очакваното от компанията по-рано този месец. Приходите за 2012 г. възлизат на 2,844 милиарда евро, коеот е с6,2% по-малко в сравнение с 2011 г.

Gamesa-G97

Годишните продажби на турбини са еквивалентни на 2119MW. Това означава спад на годишна база и то с цели 24%. Като причина за това се посочва „забавяне на търсенето и стратегията за контрол на оборотния капитал чрез съгласуване на производството с доставките“, според анонса на Gamesa.

Латинска Америка и Южна Америка сега са основен двигател на растежа. Те представляват 32% от продажбите. САЩ допринася за 20% от продажбита, а Европа и останалата част на света – за 27%. 10% от продажбите на Gamesa са реализирани в Китай, а други 12% – в Индия.

Поръчките, прстигнали във фирмата до края на годината, са за 1657MW. Това „отразява положителните резултати от диверсификацията на продажбите и преминаването към пренасочването на фокуса към развиващите се пазари“.

Gamesa заяви, че в момента се намира в солидна финансова позиция с достатъчно собствен капитал и кредитни линии, за да може да реализира своя бизнес план, който се движи по график, и без да търси допълнително финансиране. Стратегията включва закриване на производствени съоръжения, промени в продуктовите линии и масови съкращения.

ЕИБ увеличава заемите с 60 млрд. евро

Европейската инвестиционна банка все решение да подсили дейността си по кредитиране на дейности, генериращи икономически растеж и нови работни места, с60 млрд. евро през следващите три години.

Институцията, която често финансира проекти за възобновяеми енергийни източници, посочи, че с това годишният лимит за кредитиране достига 65-79 млрд. евро за всяка от следващите три години.

euro-5

Това става след решение на страните членки на ЕС миналата година да се увеличи внесеният капитал в ЕИБ с 10 млрд. евро.

„Ние подсилваме нашите дейности по отпускане на заеми с 40% за година за периода 2013-2015 и така полагаме изключителни усилия в едни изключителни времена за Европа, – заяви прзидентът на ЕИБ Вернер Хойер. – Банката на ЕС ще има значителен и осезаем принос за преодоляването на сегашната криза. Инвестициите в иновации и умения са от решаващо значение за производителността в Европа и ще помогнат за осигуряването на конкурентоспособност и работни места в бъдеще.“

През 2012 г. ЕИБ подписа договори за заеми на обща стойнот 52,2 млрд. евро в повече от 60 страни. Около 44,8 млрд. евро са за проекти в рамките на ЕС, а 7,4 млрд. евро са заинициативи  извън него.

Специално внимание бе отделено ма малките и средните предприятия. Подкрепата за малките и средни предприятия от страна на ЕИБ достигна 13 милиарда евро. Повече от 200 000 МСП олучиха пряка или косвена подкрепа чрез дейността на Групата на ЕИБ през 2012 година.

Интерпол се залавя с незаконния риболов и измамите с „морски дарове“

Интерпол стартира глобална акция за борба с незаконнния риболов на стойност до 23 млрд. долара годишно. Международната полиция ще се стреми и да предотврати измамите с т. нар. морски дарове – практика, сравнима с скандала с конското месо, продавано като говеждо месо в Европа.

illegal-fishing

Разгърната из 190 страни-членки, Интерпол ще се стреми към насърчаване и развитие на разузнавателните техники и практики, за да сложи край на незаконния риболов, който често се извършва от траулери, намиращи се далеч от родните си пристанища – особено в развиващите се страни.

Световните рибни запаси бързо се изчерпват, а ценни видове са пред изчезване“, заяви Интерпол относно новия проект. „През последното десетилетие се наблюдава ескалация на транс-националните и организираните престъпни мрежи, занимаващи се с престъпна рибарска дейност“.

„Нелегалният риболов  е свързан не само със залавянето на хората във водите“, заяви ръководителят на програмата на Интерпол за престъпления срещу околната среда Дейвид Хигинс. Това е свързано с всичко – от незаконното финансиране до неправилно етикетиране.

Европейският скандал с конското месо, продавано като скъпо телешко, трябва да подксаже на потребителите, че трябва да бъдат по-взискателни.

„Може супермаркетът да гарантира откъде идва рибата, която продава? …Нека си зададем въпроса: какво има вътре във вашите „рулца от раци“?

Интерпол ще работи по новия проект, който има годишно финансиране от 300 000 евро съвместно с Благотворителния тръст Пю и правителството на Норвегия. Част от плана ще бъде да се създаде нова работна група в областта на престъпността в рибарството.

„Една пета от рибата, която излиза от водата, е незаконна, недекларирана или нерегулирана“, посочи Антъни Лонг, ръководител на глобалната кампания на Благотворителен тръст Пю за прекратяване на незаконния риболов. Според изследване, публикувано през 2009 г., печалбата от незаконния риболов е на стойност между $10 млрд. и $23,5 млрд. на година. Проблемът се влошава допълнително от това, че новите технологии правят възможно рибарските да остават по-дълго в морето и да ловуват все по-надълбоко. Екипажите често се държат в условията на виртуално робство.

Експерти на РИОСВ-Русе спасиха двойка лебеди

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха проверка по сигнал за намерени лебеди край с. Овен, област Силистра. Сигналът е подаден от Областната дирекция по безопасност на храните – гр. Силистра.

Ням лебед. Снимка: CC: Пол Боксли, Единбург

Ням лебед. Снимка: CC: Пол Боксли, Единбург

При проверката са намерени в безпомощно състояние двойка неми лебеди, които са  транспортирани до ветеринарна клиника в гр. Силистра, където им е оказана помощ.

От днес лебедите са настанени в Спасителния център за диви животни  в Стара Загора до пълното им възстановяване.

Електрическата състезателна кола Volar-e показва мощност

Днес възможностите на Volar-e, една от най-мощните електрически коли, правени някога, ще бъдат демонстрирани по време на изпитателните тестове на Формула 1 в Сиркуит де Каталуня (Барселона) в присъствието на заместник-председателя на Европейската комисия Антонио Таяни, отговарящ за промишлеността и предприемачеството. Volar-e  е създадена от испанската фирма Applus Idiada с 50% финансиране от европейските фондове. Колата може да достигне максимална скорост от 300 км/ч и се да искори от 0 до 100 км/ч за 3,4 секунди, като предоставя повече от 1000 к.с. мощност.

Volar-e-600

Освен да набюдават състезателни способности на Volar-e, зрителите ще могат да проследят случващото се чрез наблюдение на основните параметри на шофиране на автомобила – като скорост, ускорение и спиране. Това е възможно чрез софтуерно приложение за смартфони, специално разработено за това събитие.

Това събитие не само за демонстрацията на мощния и футуристичен автомобил: една от основните цели, които Европейската комисия си е поставила с подкрепата за Volar-e, е да преодолее притесненията, които възспират потребителите от закупуване на електрически автомобил: ограниченият пробег и дългото време за зареждане. Проектирането и изграждането на Volar-e взема предвид основните важни неща за електрическата мобилност. Леки материали като въглеродни влакна или алуминий са използвани за намаляване на теглото на автомобила и увеличаване на неговия пробег, докато аеродинамиката е оптимизирана чрез компютърни симулации. Освен това возилото е оборудвано със система за бързо зареждане, която позволява зареждане на батерията само за 15 минути.

За тези, които не могат да присъстват на пистата в Каталуния на 28 февруари, втора публична демонстрация ще бъде проведена на 10 март в Пасейг де Колом  в Барселона.

Биохляб с нов вид закваска представят учени на „Агра 2013“ в Пловдив

Млечно-кисела ръжена закваска връща автентичния вкус на хляба, като свързва бабините рецепти и метод, близък до онзи, по който се правят храни за космонавти. Това е нова разработка на  Института по криобиология и хранителни технологии и ще бъде представена  на Международната селскостопанска изложба „Агра 2013“. Рекорден брой иновации  – общо 62, от които 17 световни и 7 европейски,  ще бъдат показани на деловия форум от 5 до 9 март в Международен панаир Пловдив.

Сред тях е хлябът „Биомикс“, замесен от  ръжено, овесено и пшенично брашно с млечно-кисела ръжена закваска, получена в лабораторни условия. Тя е изсушена под вакуум до въздушно сухо състояние, подобно на продуктите за космическите полети.  Придава по-добър вкус и аромат на хляба, повишава съдържанието на полезни вещества, показали резултатите от пробите. Така се актуализира традиционната българска рецепта, в която също се е използвала закваска, а не мая, като се намалява времето за приготвяне.

Panair-Agra-28.02.2013

Връщането към полезните храни е едно от направленията на специализираната изложба „БиоАгра“, която ще се проведе за втори път.  В нея ще участва една от първите у нас изби за  преработка на биосуровини като грозде, вишни и други плодове. Посетителите  ще видят различни органични продукти и първата българска технология за биологично производство на семена от праз, създадена от Института по зеленчукови култури „Марица”.

Основният акцент на „Агра 2013“ е българското животновъдство. Наред с най-добрите наши породи ще бъдат демонстрирани и много новости за оборудване на фермите и отглеждане на животните. Сред световните иновации в бранша са системите за откриване на разгоненост и тестовете за ранна бременност при кравите, първият четириканален доилен апарат.

Екологично-ориентираният бизнес у нас изготвя своята зелена визия

Първата среща на Green Business Network в края на миналата седмица събра висшия мениджмънт на 10 от големите компании в България, представители на посолства и неправителствения сектор, ангажирани с устойчивите политики. Те споделиха своите успешни устойчиви политики и посочиха бариерите пред развитието на „зелена” икономика у нас.

Инициатор на мрежата е Cleantech България, а домакин стана „Сграда на годината” за 2012г. в категория „зелени сгради” – Sofia Airport Center.

green-business-network

Членовете на Green Business Network си поставиха за цел в рамките на 2013 г. да изработят стратегически документ, който да очертае и изрази общата визия на бизнеса за развитие и позициониране на страната ни на глобалната “зелена” карта. Този документ ще е от решаващо значение за превръщането на бизнеса у нас в нисковъглеродна икономика.

Макар че на визии и стратегии българският бизнес е богат, ала малко от тези важни документи са довели до осезаем резултат, сега екологично  настроените организации вярват, че тяхната разработка може да провокира истинска промяна. Скромна група от едва 15 фирми във Великобритания е инициирала голямата промяна към икономика с нисък въглероден отпечатък на Острова. Примери от тази мащабна промяна често стават световноизвестни. Този успех на бизнеса е основание да се вярва, че и у нас бизнесът може да повлияе на правитеслтвените решения и политики, вярва Катрин Барбър, шарже д`афер на Посолството на Кралство Великобритания.

Визията, която българските екологично настроени организации ще изготвят, ще бъде предоставена на институциите. Това е особено важно именно в настоящия момент, тъй като 2013 година е от решаващо значение за работата на България по бъдещит оперативни програми на ЕС.

Как да живеем екологично

Небостъргач в Лондон ще бъде построен от отпадъците на своите обитателиНебостъргач в Лондон ще бъде построен от отпадъците на своите

Chartier-Corbasson разкри плановете си изграждането на внушителен... »

Устойчивите сгради са с не повече от 5% по-скъпи от „обикновените“Устойчивите сгради са с не повече от 5% по-скъпи от „обикновените“

Колко по-скъпи са устойчивите сгради от онези, които не попадат в тази... »

Европейска рамка ще осигури сравнимост на еко-показателите на сградитеЕвропейска рамка ще осигури сравнимост на еко-показателите на

Европейската комисия прие серия от нови предложения, които имат за... »

[→YD Recent Posts Widget]

реклама

реклама

Приятели на GreenTech.bg