1000 кенийски носорози ще бъдат чипирани по проект на WWF

Природозащитната организация WWF ще финансира инициатива в Кения за опазване на популацията на носорозите. С отпуснатите средства ще бъдат закупени и имплантирани микрочипове в телата на 1000 животни от застрашения вид, за да могат рейнджърите да наблюдават какво се случва с тях.

rhinos-top

Проектът предвижда и закупуване на съответните скенери. Бройката от 1000 чипа не е случайна – приблизително толкова са носорозите, които живеят в Кения. Микрочиповете ще бъдат имплантирани в рогата на животните. По този начин Kenya Wildlife Service ще може да ефективно да следи носорозите и да събира доказателства срещу бракониерите.

Комбинацията от специализираната система с микрочипове и съдебна ДНК технология ще позволи 100% проследимост на носорозите и техните рога в Кения. Този подход ще защити животните в страната и ще помогне в борбата с бракониерството в национален и глобален мащаб, коментира WWF.

За реализиране на проекта ще бъдат заделени 16 170 долара. Бракониерите обаче отдавна използват модерни технологии за проследяване и убиване не носорози и мярката срещу тях вече е закъсняла.

Рогата на тези животни се продават на цена от 65 до 243 долара за килограм, в резултат на което в последните пет години броят на убитите носорози рязко нарасна.

 

Източник: TechNews.BG

Граждани протестират срещу реставрациите в Яйлата

Мирно протестно присъствие при крепостта на националния архитектурен резерват Яйлата организират природолюбители на 23 октомври от 10 часа. За тогава е насрочена първа копка на строителните работи по проекта „Яйлата – античната врата на Добруджа”. Проектът е на община Каварна и се финансира от оперативна програма „Регионално развитие”.

Yaylata

Мотивите си да не одобряват идеята на ръководството на община Каварна за доизграждане на крепостната стена в националнияарфитектурен резерват „Яйлата” гражданите са изразили в декларация.

Според проекта, предстои да се реставрира крепостната стена и да се реконструира скалната църква “Св. Св. Константин и Елена” в националния археологически резерват “Яйлата”.

Гражданите заявяват в своята декларация, че като хора, които ценят и обичат Яйлата, са против осъществяването на проекта. Те заявяват, че не са уверени, че е направена подобаваща оценка на въздействието върху околната среда. „В процеса на техническото осъществяване на проекта за път до обекта ще бъдат унищожени по груби изчисления около осем декара и половина, а двете строителни площадки (при крепостта и скалната църква) ще унищожат още около седем декара (общо петнадесет декара) от уникалната за България степ, каквато растителността на Яйлата представлява.  Археологическият музей в Каварна не разполага с щатен археолог, който компетентно да контролира строителните работи, за да не се прескочат допустимите граници на научната, визуалната и техническата достоверност и етика”, се посочва още в декларацията. Тя е адресирана като сигнал до министерствата на регионалното развитие и на културата.

Е-идентификацията на козите и овцете остава задължителна

С решение от днес Съдът на Европейския съюз потвърди задължението за индивидуална електронна идентификация на овцете и козите. Съдът констатира, че със задълженията на овцевъдите и козевъдите да идентифицират индивидуално и електронно животните си, както и да поддържат актуален регистър на стопанството, не се нарушават нито свободата на стопанската инициатива, нито принципът на равно третиране.

Макар да е възможно тези задължения да ограничат упражняването на свободата на стопанска инициатива, те все пак са оправдани от легитимни цели от общ интерес, а именно – ветеринарно-санитарна защита, борба с епизоотичните болести и хуманно отношение към животните, както и за изграждане на вътрешния пазар на търговия с тези животни.

sheep-ins

Е-идентификацията улеснява проследяването на всяко животно и по този начин позволява на компетентните органи в случай на епизоотична болест да предприемат необходимите мерки, за да избегнат разпространение на заразните болести по овцете и козите, съобщи Европейската комисия.

Днешното съдебно постановление е в отговор на иск от страна на германски овцевъд, притежаващ 450 овце майки, до Административния съд в Щутгарт, Германия, с който той моли да бъде установено, че няма задължение за индивидуална идентификация и за индивидуална електронна идентификация на отглежданите от него животни, както и задължение за поддържане на регистър на стопанството. В този контекст Административният съд в Щутгарт поиска от Съда на ЕС да прецени дали посочените задължения са валидни, или са в противоречие със свободата на стопанската инициатива и принципа на равно третиране.

До избухването на сериозната епидемия от шап през 2001 г. овцевъдите и козевъдите е трябвало да маркират животните си само с ушна марка или татуировка, за да може да се определи, че идват от стопанството им. Животновъдите е трябвало също така да поддържат регистър, включващ общия брой овце и кози в наличност в стопанството всяка година.

По време на тази епидемия обаче се е наложило да бъдат заклани няколко милиона животни, поради неидентифицирани овце и липса на проследяване, за да се установи след това, че голяма част от тях не са били заразени. Освен това се е оказало необходимо да се въведат различни ограничения в рамките на Съюза и да се забрани в световен мащаб износът на добитък, месо и животински продукти от Обединеното кралство.

За да се гарантира по-ефективното предотвратяване на такива епидемии и да се подобри механизмът на търговията с овце и кози между държавите членки, законодателят на Съюза въвежда нова система, съгласно която всяко животно трябва да бъде идентифицирано с два идентификатора, а именно традиционна ушна марка и електронно устройство. Последният идентификатор може бъде под формата на електронна ушна марка, болус за преживяне, поставен чрез инжекция транспондер или електронна марка на надкопитната става.

Идентификацията на всяко животно трябва да се вписва в регистър на стопанството. Освен това, когато дадено животно напуска стопанството, движенията му следва да се записват в документ, който го придружава. В допълнение, от всяка държава членка се изисква да създаде централен регистър или компютърна база данни, в който/които да са вписани всички стопанства, намиращи се на нейна територия, и да прави опис на отглежданите в тях животни на равни интервали.

 

Източник: TechNews.BG

Бактерии и нитрати в питейната вода в Шуменско

Питейната вода в 15 населени места в Шуменска област не отговаря по  микробиологични или химични показатели  – това се разбра след проверка на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) тази седмица.

По микробиологични показатели са изследвани 48 проби вода. От тях 11 не отговарят на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Бактерии са открити във водата в Плиска, Каспичан, шуменския кв. „Мътница”, вилната зона „Станата“ в Нови пазар и селата Александрово, Риш, Черна, Овчарово, Веселиново, Писарево и Преселка, съобщи „Шумен Топ Новини“.

WaterSupply_029

Наличие на коли форми е отчетено във водата в кв. „Мътница”, Каспичан, Писарево, Черна, Овчарово и Веселиново. В пробите от Плиска и Александрово са установени коли форми и ешехерия коли. Ентерококи са отчетени във водата в Преселка, а коли форми, ешехерия коли и ентерококи – в Риш и вилна зона „Станата”.

Инспекторите са изследвали по химични показатели 48 водни проби от 35 населени места в региона. Нитрати над допустимата норма от 50 мг/л са установени във водата в селата Върбак, Овчарово, Мараш, Методиево, Новосел, Преселка и Писарево. Най-високите стойности на нитрати от 108 мг/л са отчетени в Писарево, където водата не отговаря на изискванията и по показател мътност.

Във връзка с регистрираните отклонения в качеството на питейната вода, от здравната инспекция са дали предписание на управителя на „ВиК – Шумен” ООД за предприемане на мерки за отстраняване на констатираните несъответствия. За констатиран пропуск при обеззаразяване на водата е съставен един акт на водомайстор, а спрямо отговорните лица са предприети необходимите действия за съставяне и предявявяне на актове за установените административни нарушения, уточняват от РЗИ – Шумен.

 

Проектът за защитена зона „Било“ – за едни надежда, за други пречка

На 8 октомври 2013 г. Националния съвет за биологично разнообразие прие решения за разширяване на територията на защитена зона за птиците „Калиакра” до границата на Орнитологично важно място – Калиакра и за определяне на нова защитена зона за птиците – зона „Било”. Предстои внасянето им за окончателно одобряване от МС.

Двете решения са част от пакет от три мерки, които новото ръководство на МОСВ приготви с цел намиране на решение на възникналите проблеми на екологията и индустрията в добичко – същите, заради които ЕК прати България в Съда на ЕО.

birds

Одобреният пакет от мерки включва следните действия:

Разширяване на защитена зона за птиците „Калиакра” до границата на Орнитологично важно място – Калиакра. С разширяването на защитената зона, ще бъде преодоляно нарушението, изтъкнато в мотивираното становище на Комисията за недостатъчност на защитена зона за птиците в района на Калиакра.

Определяне на нова защитена зона за птиците – проектозона „Било”. С обявяването на новата зона ще бъдат удовлетворени исканията на Комисията за допълнителни защитени зони и по-специално за допълнителни територии за опазване на червеногушата гъска, която гнезди и се храни в района на езерата около Шабла и Дуранкулак

Определяне на нови защитени зони за местообитанията, като компенсаторни мерки за защита на „степен хабитат” 62С0*. С тази мярка се изпълняват исканията на Комисията за защита на степното местообитание.

Недопускане изграждането на вятърни генератори в територията на новата проектозона „Било”.

На специална среща в Брюксел в края на септември 2013 г. еко-министърът Михайлова представи на комисар Янез Поточник приетия от МС пакет от мерки и пое ангажимент да информира Комисията за изпълнението им. От ведомството уверяват, че страната ни е в постоянна връзка със службите на ЕК по възникналия казус, като на Комисията се изпраща редовно информация за реализирането на всяка мярка от одобрения пакет.

Междувременно обаче стана ясно, че кметът на Шабла проф. Райна Бърдарева e противник на проекта за нова защитена територия “Било”. Според нея, такова действие спира развитието на общината с наложените строги режими.

БДЗП: Ще остане ли неунищожена земя на Калиакра?

На 15 октомври 2013 г., само 2 седмици след изявлението на Министър Михайлова, че заради наказателна процедура за защитена зона „Калиакра” България ще бъде изправена пред Европейския съд на справедливостта, екип на БДЗП документира мащабно унищожаване на степни местообитания и земеделски земи в защитена зона „Калиакра”. Над 200 декара са изорани с тежки машини и на места е премахнат напълно почвения слой. Това са случва в едни от последните запазени степи в България, с които в миналото е била покрита Добруджа. Районът все още привлича много туристи, особено на пролет, когато степта се покрива с цветя.

razorana-step

От гледна точка на Европейското законодателство е унищожено приоритетно и строго защитено местообитание „Понто-сарматски степи”, което е вече силно засегнато заради изградени ветропаркове и голф игрища. То, както и околните земеделски земи, са гнездови територии на приоритетни за опазване видове като дебелоклюна чучулига, полска бъбрица, черночела сврачка, както и ловни територии за вечерната ветрушка, белоопашатия мишелов и бухала – всички обект на опазване в защитената зона.

На тази територия има инвестицинен интерес още от края на 2007 г., като през годините интересите са променяни – от ваканционен комплекс с голф, през жилищно и ваканционно строителство, фотоволтаичен парк и овощни градини. Имотите са раздробявани на части, променяно е предназначението на земите и са подавани отделни инвестиционни предложения с най-вероятната цел да се избегне една обща оценка, която би показала реалните мащаби на въздействие върху природата в защитената зона. Наличието на тежка строителна техника ни кара да се запитаме какво точно ще се изгражда на разрушената територия и необходима ли е такава техника за създаването на овощни градини, каквито са последните известни на нас одобрени инвестиционни проекти.

Тъй като инвестиционните предложения за унищожената територия са част от общо 360 инвестиционни предложения, регистрирани от БДЗП в защитената зона Калиакра и са част от наказателната процедура срещу България за неадекватна защита на ОВМ и ЗЗ „Калиакра”, си задаваме много въпроси:

  • Как правителството допуска в ЗЗ да продължават да се случват груби посегателства срещу местообитания и видове обект на защита в Натура 2000, след като оповестява публично, че за неспазване на европейското законодателство съвсем скоро ще бъдем изправени пред Европейския съд на справедливостта?
  • Как ще се избегне съдебната процедура, когато инвестиционните предложения в защитената зона продължават да се реализират?
  • Как продължава да се допуска одобряването на големи проекти на части, като аргументите се гледат само на хартия и не се проверява на място дали наистина не се засягат важни местообитания?
  • Дали МОСВ ще предприеме ефективни действия за да установи истината за унищожената територия и ще последват ли санкции, и мерки за възстановяване?
  • Ще се наложи ли българския данъкоплатец да плаща глоби за неспазване на европейското законодателство заради частни интереси, преобладаващи над обществените?
  • И не на последно място ще оцелее ли защитена зона „Калиакра” докато започнем да се грижим за нея в съответствие с европейските норми?

БДЗП подаде сигнал до Министъра на околната среда и водите с копие до Европейската Комисия с надеждата този път да има предприети наистина ефективни и бързи действия за опазване на защитената зона.

Кметовете на Каварна и Шабла не приемат обвиненията на ЕК

Кметовете на Каварна и Шабла – двете общини на чиято територията се намира защитена зона „Калиакра”, заради която Европейската комисия изправя България пред Съда на Европейския съюз за неизпълнение на задължения за защита на уникални местообитания и видове от голямо значение, не приемат посочените обвинения.

Според кмета на Каварна Цонко Цонев, на територията на общината няма нови ветропаркове. Двата съществуващи големи парка от ветрогенератори функционират от повече от пет години. Кметът припомни, че по повод твърденията на природозащитни организации, че паркът на “Мицубиши” застрашават живота на птиците, инвеститорите са внедрили система, която автоматично спира работата на ветропарка при индикация за прелитащи птици. Според Цонев, визираното в разпространената информация ваканционно селище със 150 обекта, е било само намерение отпреди 6 години, което не се е реализирало.

EarthTalkWindPowerBirds

Според кмета на Шабла проф. Райна Бърдарева, претенциите са относно инвестиционно намерение за ветропарк в землището на с. Смин на “Уинд енерджи”. Тя посочи обаче, че теренът е на повече от 7 километра от морето и все още става въпрос само за проект.

Проф. Бърдарева изрази несъгласието на община Шабла с въвеждането на нова защитена територия “Било”, която засяга и територии от общината. Според нея, такова действие спира развитието на общината с наложените строги режими.

Припомняме, че Европейската комисия прати България в Съда на Европейския съюз за неизпълнение на задължения за защита на уникални местообитания и видове от голямо значение. Делото се отнася до района на Калиакра, който е миграционен път и място за почивка на силно застрашени биологични видове, като в този район е издадено разрешение за изграждане на голям брой вятърни турбини и други съоръжения, без да е извършена адекватна оценка на тяхното въздействие върху околната среда.

Въпреки че България се ангажира да увеличи защитата на редките биологични видове и местообитания в региона, изглежда, се случва точно обратното. По тази причина по препоръка на комисаря по околната среда Янез Поточник Еврокомисията предявява пред Съда на ЕС иск срещу България, предаде пресслужбата на институцията.

Южна Корея замисля зелен мини-град в най-доброто летище в света

incheon-international-airport-by-gensler-10

Южна Корея вдигна летвата за строителството на летища по света, като обяви планове за изграждане на устойчив мини град в международното летище Инчион. Редовно класиран като най-доброто летище в света от Международния съвет на летищата, новият Терминал 2 на Инчеон вдигна летвата още по-високо с проекта а обширни тучни градини, луксозни магазини и енергийно-ефективен дизайн. Архитектурната фирма Gensler и HMGY Consortium представиха своите проекти за устойчивото надграждане в края на миналия месец.

incheon-international-airport-by-gensler

Международното летище Инчион е най-голямото и най-натовареното летище в Южна Корея. То е туристическа дестинация само по себе си – летището-гигант предлага всичко от голф игрище до бутикови магазини и дори закрита ледена пързалка. За да разграничат Терминал 2 от неговия предшественик, Gensler Architects и HMGY подчертават стратегиите за енергийна ефективност в своя дизайн – такива като оптимизация на естествената вентилация, естествено осветление, мащабна инсталация на фотоволтаични клетки.

incheon-international-airport-by-gensler-6

Освен със своя акцент върху устойчивостта, новото летище с площ 687 000 кв. м. ще включва: по-голямо разнообразие от външна зеленина, включително падащи водопади и акри с тематични градини, цял търговски район и центрове за луксозни забавления.

Архитектите се надяват и, че фокусът им върху устойчивостта ще образова и вдъхновява респект към околната среда у милионите пътници, които използват терминала всяка година. „Ние можем да бъдем част от цялостното решение за намаляване на отрицателното въздействие,“ казва Терънс Янг, директор по дизайна в Gensler.

incheon-international-airport-by-gensler-8

За да свърже своя дизайн с корейската култура, архитекурната фирма е избрала да оформи Терминал 2 във формата на феникс – в корейската традиция образът се свъзрва с авторитет, дълголетие, сила и баланс.

Летището ще бъде изградено от материали с местен произход като местно дялан гранит и местно добит дървен материал.

Новият терминал трябва да е готов навреме за Зимните олимпийски игри 2018 в Пиеонгчанг.

incheon-international-airport-by-gensler-9

incheon-international-airport-by-gensler-7

incheon-international-airport-by-gensler-5

incheon-international-airport-by-gensler-4

incheon-international-airport-by-gensler-2

 

Британците подкрепят „зелените данъци“

Почти 40 на сто от на Острова хората подкрепят използването на „зелени данъци“ в помощ на финансирането на развитието на възобновяеми енергийни източници. Едва 29 на сто се противопоставят на това.

Новото проучване на общественото мнение от Survation установи категорична подкрепа за зелените политики на правителството, въпреки съгласувана медийна кампания на опозицията срещу т. нар. „зелена добавка“ върху сметките за енергия.

RESources

свен силна подкрепа за възобновяемите енергийни субсидии анкетата също така разкри, че 45 на сто от хората гледат на „зелените данъци“ като важен начин за опазване на околната среда. Едва 38 на сто  смятат, че зелената добавка“ си е чиста „загуба на пари“.

Само 15 на сто са заявили, че смятат, че налозите за финансиране на енергията от възобновяеми източници е причина за  нарастващите сметки за ток – три четвърти отхвърлят тази идея.

Малко над 20 на сто са заявилили  че биха предпочели енергията във Великобритания да е по екологично чиста, дори ако това означав сметките за ток да нарастват. Малко под половината заявяват, че биха искали да се придържате към сегашния „баланс на енергията и въздействието върху околната среда“. Почти 23 на сто са заявили, че биха предпочели енергийните сметки да са по-ниски, дори ако това означава вреда за околната среда.

Проектът за интелигентна електрическа мобилност iZEUS зпочва полеви тестове

Проектът за електрическа мобилност iZEUS навлезе в етапа на полевите тестове – участниците в него вече получиха ключовете от своите коли и таблети, с които ще изпорбват автопарк с функции на „интелигентен трафик“ и „смарт-грид“. в Баден-Вюртемберг.

Това е един от основните въпроси за бъдещото планиране на трафика: как трябва да изгелжда една надационална концепция за безпрепятствена интеграция на електрическата мобилност в ежедневното движение по пътищата? Първите подходи са обект на проучване в технологичния институт е Карлсруе (KIT) и неговите партньори в проекта iZEUS. Тестовете започнаха по време на конферецията „Свят на енергийни решения“ в Щутгарт.

iZEUS

iZEUS (интелигентна градска система с нулеви вредни емисии – intelligent Zero Emission Urban System) е проект, финансиран от Федералното министерство на икономиката и технологиите. Целта му е до средата на 2014 да бъде разработена мултимодална концепция за интелигентен трафик на основата на иновативни услуги с добавена стойност. Тази концепция следва да бъде тествана с автопарк от около 100 електрически и хибридни превозни средства (сред тях има Smart ForTwo EV, Mercedes- Benz Vito E-CELL, Opel Ampera, Toyota Prius). Оптимизираната им навигационна система е разработена от партньорите по проекта PTV Group, TWT и KIT.

За целите на теста EnBW е предоставила дсотъп до общественоа зарядна инфраструктура с повече от 600 станции за зареждане в Баден-Вюртемберг. Мрежата е инсталирана като част от два други проекта – един предшестващ и един паралелен. Инфраструктурата за зареждане е достъпна чрез electronaut EnBW – карта за зареждане, както и новата предплатена карта за зареждане на EnBW, която е първата по рода си в Германия.

Друг фокус на iZEUS е разработването и оценка на системи за достъп и отчетност – при които да няма дискриминация и които да са склаируеми – за (полу-)публичната инфраструктура за зареждане. Хората, които ще тестват тези системи, идват от общините, откомунални дружества и от B2B партньори.

Концепцията, разработена от iZEUS, се простира отвъд свързването на трафика и енергийните системите чрез информационните и комуникационните технологии (ИКТ) – чрез роуминг и иновативни концепции за счетоводна отчетност.

Проектът включва и оптимизирано интегриране на възобновяемите енергийни източници, както и стабилизиране на разпределителните мрежи чрез децентрализирано производство на енергия и управление на зареждането на колите. За тази цел проектият партньор SAP проучва създаването на пулове от електрически превозни средства за автоматично изчисляване на възможностите за отместване на натоварването, които да предложи на операторите на мрежата.

Как да живеем екологично

Alkira House е енергийно и водно самодостатъчнаAlkira House е енергийно и водно самодостатъчна

Alkira Resort House смая света на дизайна, когато „изплува“ като странен... »

Небостъргач в Лондон ще бъде построен от отпадъците на своите обитателиНебостъргач в Лондон ще бъде построен от отпадъците на своите

Chartier-Corbasson разкри плановете си изграждането на внушителен... »

Устойчивите сгради са с не повече от 5% по-скъпи от „обикновените“Устойчивите сгради са с не повече от 5% по-скъпи от „обикновените“

Колко по-скъпи са устойчивите сгради от онези, които не попадат в тази... »

[→YD Recent Posts Widget]

реклама

реклама

Приятели на GreenTech.bg