Променят наредбата за биоцидите

Правителството в оставка одобри изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на биоциди. С постановлението се изменя и Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. С одобрените промени се изпълнява мярка от Плана на правителството за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса.

Растителната защита е една от областите на приложение на биоцидите. Снимка: Розендаал под Creative Commons

Растителната защита е една от областите на приложение на биоцидите. Снимка: Розендаал под Creative Commons

Новите текстове в първата наредба облекчават реда при подаване на заявление за издаване на временно разрешение за пускане на пазара на биоцид, който не отговаря на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. В този случай отпада изискването за представяне на актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър, еквивалентна регистрация в друга държава-членка на Европейския съюз или в страна от Европейското икономическо пространство.

С промените във втората наредба отпада изискването за предоставяне на документи, свързани с обстоятелства, вписани в Търговския регистър. В заявлението вече ще се посочва единния идентификационен код на търговеца. Досегашните приложения към чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП се заменят с приложения към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични. Прецизират се и текстовете по отношение отчетността на дейностите с наркотични вещества, като се въвежда изискването за представяне на тримесечни и годишни отчети.

Проектът е публикуван на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.

Кабинетът е оставка гласува мерки за максимално усвояване на бюджетите по програмите за земеделие и рибарство

Правителството в оставка даде съгласие изпълнителните директори на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция и на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури да обявят приеми на заявления за подпомагане при условия на договаряне над бюджета по мерки от Програмата за развитие на селските райони и от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ за периода 2007-2013 г. Това ще позволи максимално усвояване на определените за двете програми бюджети, отчитайки намаленията на вече договорени средства в процеса на изпълнение на поетите ангажименти от крайните бенефициенти, като ще се постигне в по-голяма степен изпълнение на количествените цели по отделните мерки.

Новото решение има за цел максимално усвояване на еропейските средства. Снимка: Жулиен Жорж под Creative Commons 3.0

Новото решение има за цел максимално усвояване на определените бюджети по двете програми. Снимка: Жулиен Жорж под Creative Commons 3.0

С приемането на решението се дава съгласие изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция да обяви приеми на заявления за подпомагане и да сключи договори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ над бюджета с максимален размер над договорената финансова помощ 597 393 203,95 лв. (305 442 295 евро), представляващи 16% от размера на договорената финансова помощ, по мерки 111 „Професионално обучение, информационни дейности разпространяване на научни знания”, 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 123 „Добавяне на стойност към земеделски горски продукти”, 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес г преструктуриране”, 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”, 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”, 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”, 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”, 313 „Насърчаване на туристическите дейности”, 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони”, 322 „Обновяване и развитие на населените места”, 41 „Прилагане на стратегиите за местно развитие”, 431-1 „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” и 511 „Техническа помощ”.

Изпълнителният директор на ИАРА следва да предприеме необходимите действия по договаряне над бюджета по следните мерки от ОПРСР – 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата”, 2.2 „Акваекологични мерки”, 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”, 3.1 „Колективни дейности” и 3.4 „Развитие на нови пазари и промоционални кампании”.

Абърдийн и Загреб печелят наградите на ЕС за устойчива мобилност

Европейската комисия обяви Загреб за носител на наградата на Европейската седмица на мобилността за 2012 г. и Абърдийн на отличието за планове за устойчива градска мобилност. Призовете бяха връчени от комисарите Сийм Калас и Янез Поточник на 6 март на обща церемония в театър „Водевил“ в Брюксел, Белгия.

„Тазгодишният носител на наградата за устойчива градска мобилност Абърдийн и останалите финалисти играят водеща роля в усилията на целия ЕС за включване на устойчивостта в планирането на градската мобилност, – каза Заместник-председателят на Европейската комисия Сийм Калас, който отговаря за транспорта. – Изготвяните от градските и местните органи планове за градска мобилност в днешно време са решаващи за повишаването на ефективността и конкурентоспособността. В съответствие с темата за 2012 г. финалистите препоръчват силна роля на гражданите – ключов фактор за успеха на градското планиране в дългосрочен план“.

От своя страна комисарят по въпросите на околната среда Янез Поточник каза: „Като организират поредица от дейности, свързани с устойчивата мобилност, градовете, които се конкурират за наградата на Европейската седмица на мобилността, допринасят осезаемо за създаването на една по-устойчива Европа. Подобни усилия ще образоват, информират и което е още по-важно – ще вдъхновят – повече хора и градове да превърнат устойчивостта в част от ежедневието си.“

Трамваите - част от екологичния транспорт в Загреб, отличен като европейски модел за устойчиво градско развитие. Снимка: Орлович под Creative Commons.

Трамваите – част от екологичния транспорт в Загреб, отличен като европейски модел за устойчива градска мобилност. Снимка: Орлович под Creative Commons.

Носителят на наградата на Европейската седмица на мобилността за 2012 г. Загреб (Хърватия) е изгряваща звезда в сферата на устойчивата градска мобилност. Градът спечели наградата заради добре организираната си кампания за популяризиране на седмицата, силната връзка с темата за 2012 г. („Движение в правилната посока“) и 62 отделни дейности с участието на повече от 150 000 граждани. Столицата на Хърватия превърна Европейската седмица на мобилността в едноседмичен празник: гражданите участваха във фитнес занимания и образователни сесии, возиха се на старинни трамваи, посещаваха центрове за информация по въпросите на колоезденето и помагаха за създаване на концепция за нови обществени паркинги за велосипеди. Екологичните ползи от седмицата бяха измерени въз основа на проследяването на качеството на въздуха и интензивността на шума и с помощта на пунктовете за медицински прегледи в целия град.

Абърдийн има около 220 000 жители, отличава се с развит петролен и селскостопански сектор, силен трафик на тежкотоварни автомобили и огромна зависимост на жителите от личните им автомобили. Планът за устойчива градска мобилност на Абърдийн си поставя социални, интеграционни, свързани с безопасността, екологични и икономически цели и акцентира върху устойчивия транспорт. Планът е разработен в тясно сътрудничество с гражданите и заинтересованите лица и включва открити семинари, проучвания, рекламна кампания и иновативна социална медия/онлайн присъствие. Почти 500 души са отговорили на онлайн проучвания, а профилите във Facebook и Twitter позволиха на гражданите да участват пряко в разработването на плана.

С наградата на Европейската седмица на мобилността се отличават местни органи, положили максимални усилия за повишаване на обществената осведоменост по въпроси на устойчивата мобилност и прилагащи мерки за преминаване към устойчив градски транспорт. Печелившият град се избира от независимо жури от експерти по транспорта, които разглеждат всички отговарящи на условията кандидатури и съставят списък от 10 местни администрации с изключително добри постижения. Градът победител получава възможността да работи с професионална продуцентска компания по заснемане на триминутен рекламен клип за неговите постижения. Победителят и останалите финалисти са представяни като пример за добри практики. През 2012 г. за участие в конкурса за наградата на Европейската седмица на мобилността бяха подадени 30 кандидатури от 15 страни.

Ежегодната награда за план за устойчива градска мобилност се връчва на градове и региони, които показват отлични резултати в разработването и прилагането на своите планове за устойчива градска мобилност. Плановете се изготвят от местните власти и в тях се определят мерки за справяне с предизвикателствата пред градската мобилност както сега, така и в бъдеще. Спечелилият местен орган се избира от експертно жури въз основа на критериите за оценяване и право на участие в конкурса и получава 10 000 евро в подкрепа на местни дейности за повишаване на осведомеността за устойчивата градска мобилност. През 2012 г. тематичният фокус на наградата бе върху „участието на заинтересованите лица и гражданите“. За участие в надпреварата за наградата за план за устойчива градска мобилност бяха подадени 29 кандидатури от 12 страни.

Световната банка набира $500 млн. за геотермална енергия

Световната банка даде началото на нов фонд в Рейкявик в сряда. Целта е набирането на 500 млн. долара за развитието на геотермалната енергия в развиващите се страни.

„Геотермалната енергия може да бъде тройно поечеливша за развиващите се страни: чиста, надеждна, местно произведената електроенергия“, заяви управляващият директор на СБ Шри Муляни Индравати в изявление.

Геотермално поле в Исландия - една от страните, известни със своите геотермални ресурси. Земната топлина е идеялният еко-източник на енергия: чиста, изобилна и локална. Снимка: Хайди Сузалу под Creative Commons 3.0

Геотермално поле в Исландия – една от страните, известни със своите геотермални ресурси. Земната топлина е идеялният еко-източник на енергия: чиста, изобилна и локална. Снимка: Хайди Сузалу под Creative Commons 3.0

„Най-малко четиридесет страни по света имат достатъчно геотермален потенциал, за да посрещнат значителна част от своето търсене на електроенергия“, каза шефът на банката. ТОй посочи Кения и Индонезия като пионери в разработването на геотермални ресурси.

Донорите на новия фонд могат да участват в Глобалния план за развитие на геотермалната енергия, помагайки за идентифициране на жизнеспособните проекти и предоставяйки на помощ.

Световната банка заяви, че ще свика конференция на донорите на плана по-късно тази година.

Toyota i-Road дебютира на автомобилното изложение в Женева

Трудно е да се кажев в коя точно категория превозни средства попада дебютът на Toyota i-Road – концептуален модел, който все пак ще привлече редица заинтригувани зрители в Женева тази седмица на международно автомобилно изложение. От Toyota наричат това „“лично средство за мобилност“.

toyota_i-road

Потенциалният мотив човек да си вземе такова чудо у дома би бил това, че става дума за триколесен, двуместен, изцяло електрически превозен модел, специално предназначен за градско пътуват на кратки разстояния. i-Road може да измине около 45 км. с едно зареждане.

Дизайнът без съмнение хваща окото, наподобявайки елегантна голф количка или скутер. Със своя размер обаче i-Road обещава същата лекота на паркиране като тези два вида возила. Неговите размери са 2,35 м. дължина и 1,44 м височина с ширина при колелата 1,7 м. Автомобилоподобните черти на i-Road включват интериорно осветление и отопление.

toyota_i-road_02

Пътникът трябва да седне зад шофьора, за да побере в този малък „електромобил“ но най-забележителната характеристика на i-Road e неговата система за стабилност, която поддържа това уникално мобилно превозно средство в изправено положение.

i-Road може да се накланя настрани като скутер, когато е необходимо, а „самонакланящата се“ система автоматично балансира автомобила. Интелигентното управление позволява на двете предни колела да се движат независимо едно от друго. С помощта на компютърно контролирани технологии системата може да разбера ъгъла на наклона чрез анализ на ъгъла на завъртане на волана, данни от вградения жироскоп и скоростта на превозното средство.

toyota_i-road_03

Двете пердни колела на i-Road са захранвани от два самостоятелни 2-киловатови електрически мотора. Литиево-йонна батерия осигурява енергията за тях. Собственикът ще трябва да се предвижда по около три часа време за зареждане, което става от домашния електрически контакт.

Toyota засега не издава информация относно плановете за производство, нито за цени. Някои авто-блогове твърдят, че Toyota може да въведе този модел в реалния свят като решение за справяне със задръстванията и замърсяването в пренаселените градове, или пък ще използва тези технологии и дизайн за други бъдещи проекти.

Ще има ли принудително изключване на ВЕИ централи?

Можем ли да очакваме принудително спиране на фотоволтаични електроцентрали? Трябва ли производителите на зелена електроенергия да се самоограничават в производството си? На какви правни норми се основават тези действия?

На тези и други въпроси ще се търси отговор, ако институциите приемат поканата на Българската фотоволтаична асоциация за среща идната седмица. Отворената покана с копие до медиите бе изпратена днес до Михаил Андонов, изпълнителен директор на Български енергиен холдинг ЕАД, Крум Анастасов, изп. директор на НЕК ЕАД и Иван Йотов, изп. директор на ЕСО ЕАД.

Ето какво казва писмото:

По неразбираеми причини, г-н Михаил Анонов, изпълнителен директор на Български енергиен холдинг (БЕХ) обяви, че основна вина за спиране на производствените блокове има не намалялото потребление и ограниченият износ, а повишеното производство от фотоволтаични инсталации и ветрогенератори. Според директора на БЕХ и колегата му Иван Йотов, изпълнителен директор на Електроенергийния системен оператор (ЕСО), производството на електроенергия от ВЕИ представлява опасност за сигурността на енергийната система и се обмисля приудителното изключваНе на фотоволтаични централи. В допълнение, г-н Андонов призова производителите на електроенергия от фотоволтаични и вятърни централи „сами да се ограничат”, за да „помогнат на българския народ”.

Считаме, че е скандално високопоставени държавни чиновници да правят популистки изказвания и да манипулират общественото мнение. Ръководството на БЕХ и ЕСО следва да спазва законодателството на Република България и Директивите на ЕС, в които ясно е записан приоритет на диспечиране за ВЕИ централите и не се допускат свободни интерпретации относно това, какво представлява „гарантиране сигурността на системата”. Недопустимо е внушението, че ВЕИ са вредни за системата и следва да бъдат ограничавани според интереса на един или друг чиновник. Ако г-н Андонов и г-н Йотов не желаят да спазват законите на България и не се чувстват способни да изпълняват служебните си задължения по управление на процесите в енергетиката, редно е да освободят заеманите от тях постове.

Във връзка с ясно дефиниране на актуалните проблеми и набелязване на допустими решения, БФА настоява за провеждане на среща с ръководството на БЕХ, НЕК и ЕСО на 11.03.2013 г или 12.03.2013 г.

Приложено към писмото си БФА добава и графика, която показва общото потребление на електроенергия в страната на 3 март тази година, както и производството от фотоволтаични и вятърни централи, която показва реалния им принос към микса:

energy-mix-BG-03-03-2013

Държавата ни пречи да имаме смарт-грид

Държавните регулации в момента правят невъзможно разработването и внедряването на смарт-грид технологии в България. Самите ИТ решения за въвеждане на интелигентност в електро-мрежите са налице, но въвеждането им е невъможно. Попарващият извод излезе наяве на първата по рода си конфенреция „Смарт-грид 2020“, организирана от IDC България днес.

21 хиляди елекромера за дистанционно отчитане е инсталирало електроразпределителното дружество „ЧЕЗ Електроразпределение“. Те обаче не са ни най-малко наченка на смарт-грид. Вместо това грубата реалност е, че става дума за електромери за ромските махали, монтирани на високи стълбове, за да не могат да се манипулират и да се краде електроенергия, разкри Йордан Драганчев, заместник-ръководител “Стратегия” в дружеството.

Draganchev-600

Йордан Драганчев, заместник-ръководител “Стратегия” в ЧЕЗ Електроразпределение ЕАД

„Ползите от смарт-грид са безспорни. От гледна точка на експлоатация и развитие на мрежата те се изразяват в намаляване на авариите и намаляване на загубите, по-прецизно включване и изключване, плавно регулиране на мрежата, проактивна поддръжка на съоръженията вместо реактивна, както и управление, базирано на оценка на риска. Ние също бихме искали, вместо да ви спре токът и ние да проверяваме къде се намира най-близкият сервизен екип, да бихме могли да реагираме проактивно и изобщо да не се стига до спиране на тока“, заяви Драганчев. Това обаче няма как да стане на настоящия етап.

Страната ни има най-ниските цени за електроенергия в цяла Европа. Позволени са ни само ограничени инвестиции, одобрявани от регулатора. Налице е остаряваща мрежа“, разясни Драганчев. Едновременно с това няма никакво разбиране и виждане как ще се развива електроенергийният пазар – например, какво да се прави с нискоефективните производства. Няма ясна концепция и какво да се прави с енергийния излишък. Дали да се инвестира в решения за съхранение или да се търси начин производството на излишна енергия да се сведе до минимум е висящ въпрос, потвърди и Васил Петев от Българската фотоволтаична асоциация. „Държавата потиска новите инвестиции в нови технологии и методи за управление на електро-мрежите, – добави Петев. – защото освен хардуер и софтуер, който да анализира данните, трябва да им аи „брейнуер“ – знание, ум, нови методи“.

Технологичните решения за смрт-грид са налице. Смарт-електромерите са вече популярни по света. Системите за събиране и анализ на данни също са факт и дори по време на форума бяха показани такива – системи за смарт-грид анализ на големи обеми данни и за управление на електро-мрежи от IBM и Schneider Electric. На практика обаче те няма как да се въведат в действие у нас в настоящите условия на електроенергийния пазар, с настоящите регулации и играчи.

Шефът по сигурността става ключова фигура в ютилити фирмите

Главният мениджър по сигурността, така нареченият CSO (chief security officer) става все по-важна фигура в електроразпределителните дружества. Нарастването на тежестта на този пост е пряк резултат от разгръщането на технологиите за интелигентни електроразпределителни мрежи в ютилити сектора. Колкото по-„умни“ стават тези мрежи, толкова по-големи са рисковете за информационната сигурност.

В практиката вече има примери до какво води разгръщането на така наречените „смарт-грид“ системи. Наскоро в Саудитска Арабия имаше голям пробив в интелигентната електро-мрежа, в резултат на което бяха откраднати данните на огромен брой потребители, разказа Милан Калал, старши енергиен анализатор в IDC Energy Insights по време на форума „Смарт-грид 2020“, организиран от IDC България днес в столичния хотел Арена ди Сердика.

Milan_Kalal

Милан Калал, старши енергиен анализатор в IDC Energy Insights

Смарт-грид се нарича, най-общо, електрическата мрежа, която използва информационни и комуникационни технологии, за да събира данни и да действа съобразно тях, като анализира данни например за поведението на потребителите и доставчиците и на тази база автоматизирано подобрява ефективността, надеждността, икономиката и устойчивостта на електроразпредлението. Колкото повече ИКТ се намесва в електроразпределението, толкова по-„умно“ и по-автоматизирано става то. С това обаче нарастват и възможностите за срив в резултат на човешка грешка или злонамерено действие.

Атаките към умните електроразпределителни мрежи могат да се реализират в две направления. Едното е свързано с добиването на достъп до информация, разкриваща лични детайли от живота на потребителите. Трупането на данни за електропотреблението в даден дом може да разкрие какви са навиците на хората в тази къща, кога спят, кога стават, кога излизат за работа, кога са във ваканция, дали някой в дома използва специфичен медицински уред и респективно от какво е болен и т.н. Второто направление е свързано с възможнотта да се придобие контрол върху системите за управление на електроразпределението. Това може да доведе дотам, че злонамерен хакер да придобие контрол над мрежата в даден квартал или цял град и внезапно да изключи тока на целия регион. Докато второто е по-лесно забележимо и без съмнение неприятно, първото може да се окаже доста по-опасно. Например организираните групи за домашни обири имат безспорен интерес да знаят кое семейство кофа е във ваканция и отсъства от дома си.

Атаките към умните електроразпределителни мрежи могат да дойдат от хакер или хакерска група, но много по-веротно е да дойдат отвътре – от човек, работещ в самото електроразпределително предприятие, казва Милан Калал. Това може да бъде служител, узнал, че трудовият му договор ще бъде прекратен, или недоволен от заплатата си например. В случая със Саудитска Арабия извършителят се е оказал човек от организирана престъпна група, който отдавна е „внедрен“ в електроразпределителното предприятие като редови служител.

Именно заради това ролята на главния служител по сигурността в електроразпределителните дружества расте и ще става още по-значима. Изследванията показват, че той вече е особено важен: в голяма част от ЕРП дружествата шефът по сигурността е пряко подчинен на главния изпълнителен директор. В скоро време от CSO ще зависи до голяма степен същината на бизнеса на ютилити фирмите.

Студенти разработват еко-проекти за Глобул

Студенти от Технически университет – София разработиха и представиха проекти за приложението на иновативни зелени технологии в Глобул като част от форума Green Future, организиран от кариерния център към университета.

Студентите разработват проекти с помощта на консултанти на Глобул

Студентите разработват проекти с помощта на консултанти на Глобул

Двете теми, по които работиха младежите, бяха „Енергийна ефективност в магазинната мрежа на Глобул“ и „Телефонът създава/спестява“. Общо 23-мата участници бяха разпределени в седем отбора от по двама, трима или четирима души. Всеки отбор разработи проект по един от двата казуса с помощта на консултантите на Глобул в областта на корпоративната отговорност.

На официална церемония утре ще бъде обявено класирането на отборите във всяка категория. Глобул ще награди победителите със смартфони Globul Move SE, а спечелилите второ място ще получат карти за мобилен интернет Globul GoWeb 500. Най-добрите проекти ще намерят реално приложение в съответните сфери на дейност в компанията.

Телеком операторът си сътрудничи с ТУ-София и кариерния център към университета, като подкрепя младите таланти в рамките на стратегията за екологична устойчивост Globul Green.

Как да живеем екологично

Небостъргач в Лондон ще бъде построен от отпадъците на своите обитателиНебостъргач в Лондон ще бъде построен от отпадъците на своите

Chartier-Corbasson разкри плановете си изграждането на внушителен... »

Устойчивите сгради са с не повече от 5% по-скъпи от „обикновените“Устойчивите сгради са с не повече от 5% по-скъпи от „обикновените“

Колко по-скъпи са устойчивите сгради от онези, които не попадат в тази... »

Европейска рамка ще осигури сравнимост на еко-показателите на сградитеЕвропейска рамка ще осигури сравнимост на еко-показателите на

Европейската комисия прие серия от нови предложения, които имат за... »

[→YD Recent Posts Widget]

реклама

реклама

Приятели на GreenTech.bg